Clinica Ortodontie

Politica de confidențialitate

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, a devenit aplicabil Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

 

  1. DEFINIȚII

 

1.”Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

2.”Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 

3.”Restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

4.”Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

 

5.”Sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;

 

6.”Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. În prezentul regulament, prin operator se va înțelege aparatul de specialitate al Primarului.

 

7.”Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

 

8.”Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

9.”Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal sau la accesul neautorizat la acestea.

 

SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL prelucrează date cu caracter personal în vederea acordării serviciilor medicale dentare, conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și a legislației în vigoare in domeniul sănătății.

 

SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL poate prelucra date cu caracter personal de la următoarele categorii de persoane vizate:

 

– Angajații/Colaboratori ;

– Parteneri

– Pacienti

 

  1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL prelucrează date cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor medicale dentare, respectiv pentru: efectuarea lucrărilor dentare, precum și în scopuri asociate acordării serviciilor medicale dentare, precum: efectuarea programărilor, încheierea contractelor de prestări servicii cu parteneri colaboratori, facturarea și plata acestora, recrutarea personalului, asigurarea securității persoanelor și bunurilor în incinta. SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL administrează în condiții de siguranță datele personale ale angajaților și colaboratorilor săi cat si ale pacientilor.

 

III. TEMEI JURIDIC

Prelucrarea datelor se bazează pe următoarele temeiuri juridice:

 

În vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL asigurării securității persoanelor și bunurilor în incinta Laboratorului sau altor obligații impuse de legile în vigoare;

Pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, încheierea contractelor cu furnizorii și partenerii contractuali în vederea asigurării serviciilor medicale dentare;

În măsura în care este necesar, SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL se poate baza și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

  1. DURATA PRELUCRĂRII

În vederea realizării scopurilor de prelucrare, SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL prelucrează datele cu caracter personal pe durata oferirii serviciilor medicale dentare, și ulterior, ca necesitate legitimă de a proceda astfel, pentru a răspunde solicitărilor clientilor sau unor obligații legale.

 

  1. DESTINATARI

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate, în vederea furnizării serviciilor medicale dentare SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, reprezentanți legali sau împuterniciți de persoana vizată, personalul Clinicii (angajați/colaboratori), parteneri contractuali ai clinicii, autorități – în condițiile prevăzute de lege.

 

 

 

 

  1. CONFIDENȚIALITATE

Datele pe care le furnizați către SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL sunt folosite numai de către angajații/colaboratorii clinicii, sunt confidențiale, nu sunt făcute publice, nu sunt divulgate și nu sunt transferate catre terțe persoane în alte scopuri, nu sunt transferate către alte persoane sau organizații din alte țări, nu sunt vândute sau utilizate în scop de marketing direct.

 

SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL nu prelucrează date personale în scopuri de marketing direct, iar datele personale nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată (creării de profiluri).

 

VII. SECURITATEA DATELOR

Datele cu caracter personal colectate sunt:

 

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent,

colectate în scopuri determinate, explicite și legitime,

adecvate, relevante, exacte și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate,

păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate,

prelucrate într-un mod care asigură securitatea datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

MESAJE PRIN E-MAIL

Datele pe care ni le furnizați în mod voluntar atunci când trimiteți mesaje e-mail sunt confidențiale, nu sunt făcute publice, nu sunt divulgate și nu sunt transferate către terțe persoane în alte scopuri, nu sunt transferate către alte persoane sau organizații din alte țări, nu sunt stocate, nu sunt vândute sau utilizate în scop de marketing direct.

VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform legislației in vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

Dreptul la informare,

Dreptul de acces la date,

Dreptul la rectificarea datelor,

Dreptul la ștergerea datelor,

Dreptul la restricționarea prelucrării,

Dreptul la portabilitatea datelor,

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor,

Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea,

Dreptul de a se adresa justiției sau autorității competente în supravegherea și protecția datelor cu caracter personal, în măsura în care persoana vizată consideră că este necesar.

Conform legislației în vigoare aveți dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct.

 

Pentru informații legate de activitatea de prelucrare, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere către: SC ORTO CATRINEL GEORGESCU SRL, adresa – Str. Brestei 22A, Craiova, telefon: 0723 317 735Email:catrinelgeorgescu@yahoo.com.

Prezenta Politica de confidențialitate se poate actualiza în funcție de modificările survenite în activitatea operatorului sau în legislația aplicabilă, caz în care o versiune noua va fi postată pe site fără a fi necesară o notificare prealabilă.